چنانچه قصد تحصیل در یکی از دانشکده های اروپا را داشته باشید، ملزم به ارائه گواهی بیمه یکساله به همراه مدارک تحصیلی خود خواهید بود که نشان دهنده پشتیبانی بیمه درمانی در طول یکسال ابتدای تحصیل شماست. در این بین، بیمه SWISSCare Insurance یکی از موسسات بیمه است که دانشجویان ایرانی از آن جهت بیمه یکساله اپلیکیشن خود استفاده می نمایند. به منظور پرداخت هزینه ی بیمه SWISSCare  توسط پارسلی پرداخت می توانید به این لینک مراجعه کنید .راهنمای تصویری زیر به شما مرحله به مرحله آموزش می دهد که چگونه در بیمه SwissCare  ثبت نام کنید.

لازم است در ابتدا وارد سایت سوئیس کر SwissCare شده و روی بخش Let’s start Now کلیک کنید.

روی بخش International student insurance کلیک کرده و بعد از مشخص کردن ملیت، مقصد، تاریخ شروع و پایان بیمه نامه و تاریخ تولد با کلیک روی Get The Price ادامه می دهیم.

نوع طرح مد نظر را انتخاب کرده (برای نمونه Comfort) و با کلیک روی Apply Now ادامه می دهیم.

در این مرحله، قوانین و مقررات بیمه نامه را مطالعه کرده و در صورت پذیرش روی I Agree and Continue کلیک می کنیم.

در این مرحله نوع پرداخت را مستر کارت انتخاب کرده و بعد از وارد کردن اطلاعات کارت، با کلیک روی گزینه Pay Now این مرحله را پایان می دهیم. پس از طی این بخش، بیمه نامه به ایمیل فرستاده خواهد شد.